Crafting

Metallurgy

Material Req. level Resources
1x Molten Iron01x Iron Ore
1x Iron Ingot01x Molten Iron
1x Iron Stock010x Molten Iron
 
1x Molten Zinc01x Zinc Ore
1x Zinc Ingot01x Molten Zinc
1x Zinc Stock010x Molten Zinc
 
10x Molten Steel59x Iron Ore and 1x Coal / 8x Iron Ore and 2x Coal
1x Steel Ingot51x Molten Steel
1x Steel Stock510x Molten Steel
 
1x Molten Copper101x Copper Ore
1x Copper Ingot101x Molten Copper
1x Copper Stock1010x Molten Copper
 
1x Molten Tin101x Tin Ore
1x Tin Ingot101x Molten Tin
1x Tin Stock1010x Molten Tin
 
10x Molten Bronze105x Copper Ore and 5x Tin Ore / 6x Copper Ore and 4x Tin Ore / 7x Copper Ore and 3x Tin Ore
1x Bronze Ingot101x Molten Bronze
1x Bronze Stock1010x Molten Bronze
 
1x Molten Silver251x Silver Ore
1x Silver Ingot251x Molten Silver
1x Silver Stock255x Molten Silver
 
1x Molten Gold351x Gold Ore
1x Gold Ingot351x Molten Gold
1x Gold Stock505x Molten Gold
 
1x Molten Platinum651x Platinum Ore
1x Platinum Ingot651x Molten Platinum
1x Platinum Stock755x Molten Platinum
 
5x Molten Platinum Steel851x Platinum Ingot and 1x Silver Ingot and 4x Steel Ingot
1x Platinum Steel Ingot851x Molten Platinum Steel
1x Platinum Steel Stock955x Molten Platinum Steel
 
1x Molten Lumium1151x Lumium Ore
1x Lumium Ingot1201x Molten Lumium
1x Lumium Stock1205x Molten Lumium
 
5x Molten Blue Steel1251x Bronze Ingot and 5x Steel Ingot and 3x Lumium Ingot
1x Blue Steel Ingot1251x Molten Blue Steel
1x Blue Steel Stock1305x Molten Blue Steel
 
5x Molten Tigrain Steel1553x Ulbernaut Heart and 4x Gold Ingot and 2x Silver Ingot and 2x Lumium Ingot
1x Tigrain Steel Ingot1601x Molten Tigrain Steel
1x Tigrain Steel Stock1605x Molten Tigrain Steel

All crafting pages: